"زما بیکس وطنه"  يك شعر از مسعود فارانی

 
     

 

زامهران                  هژبر شينواری / پروين پژواك             بالای صفحه

Copyright Hozhaber.com