زن افغان

 

 

گلی که سنگ شد

                       منم

نازکتر از گل بودم

و می ترسم

سختتر از سنگ گردم.

 

 

شعر و طرح ادبی             صفحهء نخست / پروين پژواك                بالای صفحه

Copyright Hozhaber.com, October 2007