شیطان

 

 

 

درون دوزخی داشت

و خود را شیطان می نامید

چون در بهشت آغوشم پناه یافت

دریافت که نام نخستینش

                             فرشته بود!

 

 

شعر و طرح ادبی             صفحهء نخست / پروين پژواك                بالای صفحه

Copyright Hozhaber.com, October 2007