محیط

 

به من می گویند:

تو بزرگی

          تو در محیط نمی گنجی

                                     کوچک شو!

ای کاش به محیط می گفتند:

تو کوچکی

        در تو راستی نمی گنجد

                                    بزرگ شو!

 

 

شعر و طرح ادبی             صفحهء نخست / پروين پژواك                بالای صفحه

Copyright Hozhaber.com, October 2007