همشهری

 

 

 

 

مروارید های نور

صدف شب را شکستند

با پاکی صبح پیوستند

تو نیز چرا حصار شب را نمی شکنی

و با صبح نمی روی

                                 همشهری؟

 

 

شعر و طرح ادبی             صفحهء نخست / پروين پژواك                بالای صفحه

Copyright Hozhaber.com, October 2007