اعتراف

 

 

ای انگور شیرین

آویخته بر بلندترین شاخ تاک آرزویم!

تو ترش نیستی

دست من کوتاه است.

 

 

شعر و طرح ادبی             صفحهء نخست / پروين پژواك                بالای صفحه

Copyright Hozhaber.com, October 2007