بی تو

 

 

می روی

و چون گوش می دهم

از خانه بی تو

چون صدفی بی مروارید

صدای باد می آید...

 

 

شعر و طرح ادبی             صفحهء نخست / پروين پژواك                بالای صفحه

Copyright Hozhaber.com, October 2007