بی خبری

 

 

 

وقتی مرد

هنوز بسیار جوان بود

و نمی دانست مرگ چیست

وقتی همه گریه می کردند

او دست مادرش را گرفت و گفت:

مثلی که خوابم می برد

باز مرا زود بیدار کنی!

 

 

شعر و طرح ادبی             صفحهء نخست / پروين پژواك                بالای صفحه

Copyright Hozhaber.com, October 2007