سلام مرجان

 

    

 

به نام خداوند حساب کننده و عادل

تقدیم به روزهای سیاه و شب های بی ستارهء میلیون ها یتیم وطنم،

تقدیم به دختران و پسرانی که گناهی جز بی سرپرستی ندارند،

تقدیم به جمع مظلوم، بی دفاع و بی بازخواست در این دنیا که خالق یکتا در روز قیامت در مورد آنها از هر یک ما باز خواهد پرسید!

                                                                                          پروين پژواك

 

 

"در باغ درآ با گل اگر خار نه ای

پیش آر موافقت اگر اغیار نه ای

چون زهر مدار روی اگر مار نه ای

این نقش بخوان چون نقش دیوار نه ای"

                                  "کلیات شمس"

سلام مرجان

در بارهء كتاب "سلام مرجان"

"يکی از بهترين ها" نوشتهء:  دكتور اکرم عثمان

زیبایی و صداقت در"سلام مرجان" نوشتهء: هژبر شينواری

"سلام مرجان" رمانی بر بنياد حقيقت  نوشتهء: ايشرداس

 

" آبی زلال از چشمه سار جاری عشق و عاطفه" نوشتهء حمید ضرابی 

 

  

 

 

آثار چاپ شده             صفحهء نخست / پروين پژواك                بالای صفحه

Copyright Hozhaber.com