"دريا در شبنم"

 مجموعه ای شعرو طرح های ادبی

 

 

با محبت بی پایان به دوستان "گروه قلمرو دل":

سیما معصومی، فتانه رحیمی، سوسن صبور، بلقیس عمر، مریم خوازک و صدیقه آرین دخت!

پروین پژواک

 

 

     گروه قلمرو دل

 

آیا یک لحظه

آیا باری دیگر

با هم خواهیم بود؟

آیا باری دیگر

ما را هفت خواهران خواهند گفت؟

آیا باز هم هفت فیتهء خوشرنگ

بر گیسوان خویش خواهیم زد

و برای چیدن گل دل

به باغ خیالات جوانان خواهیم رفت؟

آیا باری دیگر

دستان ما با هم گره خواهد خورد

و رنگین کمانی در زمین خواهد ساخت؟

 

چرا ما خود را رنگ های رنگین کمان گفتیم

مگر نه اینکه رنگین کمان زود می شکند؟

مگر نه اینکه آفتاب بارانک

داستانی همواره ناتمام است؟

چرا ما خود را توته های سنگ نه نامیدیم

مگر نه اینکه عاقبت ما سنگ شدن بود؟

 

ای دل های نازکتر از گل،

                          عاقبت سنگ شدیم!

 

 

در این مجموعه می خوانید:

 

در بارهء مجموعه ای شعری "دريا در شبنم":

" ای عشق، ای جوانی و ای بی خيالی كجايی؟ " نوشتهء: هژبر شينواری

" عشق، شور و احساس همان روزگار"  در " دريا در شبنم"

 نوشتهء: استاد لطيف ناظمی 

 

" عبوری از دریا و شبنم " نوشتهء: پرتو نادری

 

" عبوری دوباره از دریا و شبنم "  نوشتهء پروين پژواك

 

 

آثار چاپ شده             صفحهء نخست / پروين پژواك              بالای صفحه

Copyright Hozhaber.com