نگينــــه و ســــــتاره

 

يک مجموعهء زيبای داستان های کوتاه

 

 

پروين پژواک به دنبال چاپ مجموعه ء شعر هايش ـ دریا در  شبنم ـ اين بار "نگينه و ستاره" را به دوستداران آثارش ارمغان کرده است که از ارج و منزلت بالايی برخودار است.

مجموعه ء حاضر شامل دوازده داستان کوتاه است که هر يک در مايه های متفاوت نوشته شده اند اما مشخصهء عام اين قصه ها التفات خاص داستان پرداز به مسايل اجتماعی و درد و داغ استخوانسوزی است که دراين بيست و سه سال نصيب مردم ما شده است.

پروين پژواک در بيشتر آثارش انسانی ملتزم و جانبدار است و در کنار افتاده ترين و بينوا ترين لايه های جامعه سنگر گرفته است.

گفتنی است که او در اتخاذ چنين موضعی هرگز نخواسته که به اکراه يا اجبار يا تصنع در سيمای يک شخصيت مردمگرا ظاهر شود. آنچه از قلم او در اين باب تراويده است همه از شفافيت و صداقت خاصی برخودار اند و اين نکته را به وضاحت ثابت ميکنند که نگاه موشگاف او از سطح به عمق مسايل خليده و تلازمی راستين وصادقانه بين قلم و قدم و خرد و عاطفه اش برقرار است. او اثار ديگر شامل رمان، داستان کوتاه ، شعر و پژوهش ادبی در دست نشر دارد که اميدواريم هر چه زودتر به زيور طبع آراسته گردند.

در رديف شاعر زنان کشور ما، پروين پژواک از اعتبار و موقع شايسته ای برخوردار است اما قصه نويسی بعد ديگر ظرفيت هنری اوست که از پرجنبه بودن استعدادش خبر ميدهد. ما برای اين بانوی فرهيخته و صاحبدل پيروزيهای بيشتری آرزومنديم و چشم انتظار آثارتازه ترش هستيم.             

مجلهء فـــــردا

 

 

 

داستان كوتاه                 صفحهء نخست / پروين پژواك                 بالای صفحه

Copyright Hozhaber.com