"The first day of Spring"  by Sharon Gordon, Illusterated by:  Christine Willis

ترجمهء:  دریا هژبر، هفت ساله، صنف دوم مکتب، کانادا

 

 

 

اولین روز بهار

 

 

امروز یک روز خاص است.

شما می فهمید این کدام روز است؟

امروز شما می توانید چیزهای خاص را احساس کنید.

امروز آفتاب نور خاص دارد.

امروز آفتاب روشن و گرم است.

شما می توانید آفتاب گرم را احساس کنید.

امروز شما می توانید چیزهای خاص را بوی کنید.

امروز گل ها بوی خاص دارند.

گل ها بوی شیرین و تازه دارند.

شما می توانید گل های شیرین را بوی کنید.

امروز شما می توانید چیزهای خاص را بشنوید.

امروز شما می توانید صدای پرنده های مصروف را بشنوید.

پرنده های مصروف بیت می خوانند.

شما می توانید بیت پرنده ها را بشنوید.

امروز شما می توانید چیزهای خاص را ببینید.

شما می توانید چوچه های حیوانات را ببینید.

چوچه های حیوانات بازی می کنند.

شما می توانید بازی چوچه های حیوانات را ببینید.

امروز شما می توانید بازی اطفال را ببینید.

آنها آفتاب گرم را احساس می کنند.

آنها گل های شیرین را بوی می کنند.

آن ها صدای پرنده ها را می شنوند.

آن ها بازی چوچه های حیوانات را می بینند.

اطفال با چوچه های حیوانات بازی می کنند.

امروز یک روز بسیار خاص است.

شما می توانید امروز چیزهای خاص را احساس کنید و بوی کنید و بشنوید و ببینید.

چون امروز اولین روز بهار است.

 

مادران و پدران گرامی،

شما برای تقویه زبان مادری اطفال خویش می توانید که با آنها به شیوه های مختلف کار کنید.  یک شیوه نمونه کار بالا است.  دختر من دریا دری را خوب حرف می زند.   اما متاسفانه تا هنوز آن را خوانده و نوشته نمی تواند.  البته این نتوانستن او ناشی از نخواستن او نیست.  بلکه کوتاهی از من و پدرش می باشد که نتوانسته ایم وقت و انرژی بیشتر خود را برای آموزش کامل تر زبان دری به او بدهیم.  با اینهمه هر شب که او برای ما قصه یی را به زبان انگلیسی می خواند، ما عین جملات را به او به زبان دری باز می گوییم.  باری به فکرم گذشت که اینبار من کتاب را به انگلیسی بخوانم و او ترجمه اش را به دری برایم بگوید.  نتیجه این کار ترجمه قصه گکی شد که خواندید.  البته دخترکم در ترجمه اش عوض آفتاب (افتو)، عوض اطفال (اشتکا) و عوض می فهمید (می فامین) گفت ولی بقیه کلمات و جملات از خود او است. 

خواستم این تجربه را با شما شریک شوم تا آن را مورد استفاده قرار دهید.  برای این کار مانند قصه گک بالا از کتاب های ساده با جملات کوتاه و کلماتی که تکرار می شوند، کار بگیرید. 

پروین پژواک

2006-03-01

 

ترجمه             دريا هژبر            بالای صفحه

Copyright Hozhaber.com