ترجمهء دریا هژبر    "I Have a Friend" by Keiko Narahashi

من یک رفیق دارم  (او سایه من است)

  

 

 

ترجمهء دریا هژبر   "I like myself!" by Karn Beaumonte, Illustrated by David Catrow

 من خود را خوش دارم!

 

 

 

 

"The first day of Spring"  by Sharon Gordon, Illusterated by:  Christine Willis

ترجمهء:  دریا هژبر، هفت ساله، صنف دوم مکتب، کانادا

اولین روز بهار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ترجمه                     دريا هژبر                      بالای صفحه

Copyright Hozhaber.com