"I like myself!" by Karn Beaumonte, Illustrated by David Catrow

ترجمهء دریا هژبر

 

 

من خود را خوش دارم!

 

 

من خود را خوش دارم!

من خوش هستم که من خودم هستم.

هیچکس دیگر نیست که بخواهم تا من باشد.

 

من چشم ها، گوش ها و بینی خود را خوش دارم

من انگشت های دست و پای خود را خوش دارم.

 

من درون خود را هم خوش دارم

به خاطر همه چیزهایی که فکر می کنم و می گویم و می کنم.                                    

 

درون، بیرون، از سر تا پا

من تمامش را خوش دارم، تمامش من هستم.

 

و به هیچ صورت برای من مهم نیست

که شاید کس دیگر چه فکر کند یا بگوید.

 

حتی وقتی که من سر و وضع خوبی ندارم

باز هم من خود را کمتر خوش دارم

برای اینکه هیچ چیز در این دنیا نمی تواند آن چیزی را تغییر بدهد که در درون دل من است.

 

حتی اگر مردم ایستاده شوند و به من خیره شوند

هیچ کس

هیچ وقت

هیچ جا

نمی تواند مرا مجبور بسازد آن چیزی را احساس کنم که آنها می بینند

من باز هم چیزی خواهم بود که هستم

من خود را خوش دارم، چون من خودم هستم.

April 16, 2006

 

 

ترجمه             دريا هژبر            بالای صفحه

Copyright Hozhaber.com