"گام های نخست در راه بزرگ" هژبر شینواری و گروپ کوچکش نخستین سازنده گان فلم انمیشن در افغانستان اند

مصاحبه کننده پلوشه حبیبی

 

   
 

سفری به دنیای سحرانگیز و رویایی کارتون

 های هژبر شینواری

 

يك بخش ازگفتگو با هژبر شینواری

   
     
 

"حضور کمرنگ زنان در کارتون ها"

 

گفت و شنودی از منیژه باختری با هژبر شینواری

 
     
     
 

"من و كارتون هايم"

پاسخ به پرسش های هارلی لوون

 
     
 

 

هنرمند چیره دست و کارتونیست نوآفرین

 

گفت و شنودی از زلمی باباكوهی با هژبر شینواری

 
 

 

" دو ستارهء پرفروغ در آسمان هنر و ادب کشور ما "

 

نوشتهء جلال نورانی

 
 

آشیان

مجله فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی جامعه افغان ها در امریکای شمالی

سال اول، شماره اول، خزان 1382

 

"اسیر دنیای رویایی کارتون ها"

 

گفت و شنودی از حميد ضرابی با هژبر شینواری

 
 

سباوون

شماره سوم، جوزا 1367، شماره مسلسل نهم

 

"یک فلم کارتونی در حال تهیه"

 

يك بخشی ازگفتگوی نعمت حسینی با هژبر شینواری

 

 
 

مجله سباوون کابل افغانستان

 

" آدم های که می خندانند و می گریانند"

 

يك بخشی ازگفتگوی صباالدين رهش با هژبر شینواری

 

 

 

 مصاحبه ها               هژبرشينواری             بالای صفحه

Copyright Hozhaber.com