... دوگام به عقب

مجموعه ای طرح و كارتون

 

شناسنامهء كتاب:

مجموعه ای طرح و كارتون ازهژبر شینواری

تیراژ:  ۵۰۰ نسخه

چاپ اول:  ۱۳۸۵ هجری ش، ۲۰۰۷ میلادی

محل چاپ:  همیلتون، کانادا

 
     

گنج دری

کتاب آموزش زبان دری به كمك تصاویر  و سرگرمیها

 

شناسنامهء كتاب:

پروین پژواک و هژبر شینواری

تیراژ:  ۵۰۰ نسخه

تاریخ چاپ: ۱۳۸۵هجری شمسی، ۲۰۰۷میلادی

محل چاپ:  همیلتون، کانادا

 
     
     
 

در فاصلهء بين دو انفجار

مجموعه ای طرح و كارتون

 

شناسنامهء كتاب:

مجموعه ای طرح و كارتون ازهژبر شینواری

تیراژ:  ۲۰۰۰ نسخه

چاپ اول: حوت ۱۳۷۰، آفیست مطبعه دولتی، کابل، افغانستان

چاپ دوم:  خزان ۱۳۸۰ هجری شمسی، ۲۰۰۱ میلادی

محل چاپ:  همیلتون، کانادا

 
     
 

گل و گل من كابل من

سفرنامه

 

شناسنامهء كتاب:

نویسنده:  هژبر شینواری

نقاشی، عكسها و دیزاین از هژبر شینواری

تیراژ:  ۱۰۰۰ نسخه

چاپ اول:  سرطان ۱۳۸۱ هجری ش، ۲۰۰۳ م

محل چاپ:  همیلتون، کانادا

 
     

مجموعه ای طرح و كارتون

 

شناسنامهء كتاب:

مجموعه ای طرح و كارتون ازهژبر شینواری

خطاط:  محمد عوض حصار نایی

مسوول چاپ:  محمد نبی دل

تیراژ:  ۱۰۰۰ نسخه

چاپ اول:  حوت ۱۳۷۰

چاپ و صحافی:   آفیست مطبعه دولتی

محل چاپ:  کابل، افغانستان

   
     

 

 

آثار چاپ شده                صفحهء نخست /  هژبرشينواری              بالای صفحه

Copyright Hozhaber.com