English

دوستان عزیز سلام،

 

خوشحالم از اینکه با گشودن این دریچه روزنه ای تازهء از آشنایی و همدلی را با شما می گشایم.  چندی قبل خواستم کاری ناممكنی را انجام بدهم و بالاخره کاغذپاره های داخل الماری ها و روک های میز را تصفیه نمایم.  کاری که نشد ولی به اندیشه ها و آفریده هایی برخوردم که سال های سال از تولد شان تا امروز "بی گناه و با گناه" در ين جا و آنجا محبوس بودند و اگر این "روزنه" باز نمی شد، شاید...

 

نمی دانم در جایی خوانده بودم و یا هم ممكن است از کسی شنیده باشم که "درساحل يك بحر، میلیون ها ماهی کوچک دم ستاره یی را طوفانی سهمگينی به ساحل پرتاب کرده بود.  طوفان همچنان به شدت ادامه داشت و نجات ماهیان ناممکن به نظر می رسید.  از میان صدها تماشاچی مرگ ماهی ها، تنی چند هم یک یک ماهی را ازساحل كف آلود برداشته دوباره به میان آب پرتاب می کردند.  تلاش ایشان در چشم "هزاران"، مسخره و ساده لوحانه می نمود. تنی از مردان تماشاچی با تمسخر از یکی شان پرسید:  در حالیکه طوفان ادامه دارد و امواج خروشان بازهم میلیون ها ماهی ديگر را به ساحل پرتاب خواهد کرد تا بمیرند، تو با این عملت چه چیزی را می خواهی ثابت بسازی و این کوشش ناچیز چه تغییری را در وضع موجود وارد خواهد ساخت!؟

آن شخص در حالیکه ماهی کوچک دم ستاره یی را که در دست داشت، به میان آب پرتاب می کرد، گفت:  امیدوارم حداقل برای این ماهی گک كوچك تغییری وارد شده باشد."

 

گرچه گشایش این روزنه و تقسیم عواطف ما نیز دراين جهان "آهن و سنگ" شاید شبیه تلاش آن "فرد" باشد، ولی اگر این روزنهء  شناخت ولو برای یک لحظهء کوتاه هم بتواند به همزبانی و همدلی برسد، من به هدف خود رسیده ام.

 

                                                                                          با محبت

                                                                                      هژبر شینواری

                                                                                                   كانادا / 2007-11-09

بيوگرافی            صفحهء نخست /  هژبرشينواری             بالای صفحه

Copyright Hozhaber.com