"در پرواز آزاد خطوط گریزندهء کارتون"

 

 

 نوشته زلمی بابا کوهی

هژبر شینواری از هنرمندان زرین کلک سرزمین ما، چهرهء شناخته شده در هنر و آفرینش افغانستان است که طی سالیان گذشته چه در داخل کشور و چه در بیرون از آن کار و تلاش پیگیر خود را ادامه داده و بر آفرینش های هنری خود افزوده است.

هژبر شینواری با مطبوعات افغانستان در زمینه کارتون همکاری داشته وچنان کارتونیستی آگاه، اوضاع ناهنجار اجتماعی را هنرمندانه در پرواز آزاد خطوط گریزندهء کارتون به تصویر کشیده و پیام هنرمند راستین را که در هر عصر و زمانه ای پیام آزادی و ارزشمندی انسان است، بر اوراق زمانه درج کرده است.  مایه های کار هژبر شینواری را جامعه شناسی و سرنوشت انسان با همه کاستی ها و ناهنجاری هایش تشکیل می دهد که او ماهرانه آنها را با چاشنی طنز دردآلود همراه می سازد.

از آنجایی که شناسنامهء هنرمند نه زیستنامهء او، بلکه آفرینشنامهء او است، آفریده های هنری هژبر شینواری خود با شما از زنده گی، بینش، آرمان، جهان نگری و باورهای او سخن می گویند.

زلمی باباکوهی

 

در فاصلهء بين دو انفجار              صفحهء نخست /  هژبرشينواری                              بالای صفحه

Copyright Hozhaber.com