"...و آن درخت نیمه کج باز هم شگوفه خواهد کرد..."

 

 

 

هژبر شینواری

 

از پله های زینه بالا می روم و پردهء سالها از مقابل چشمانم به یکسو می شوند.  دوباره به نوجوانی مبدل می شوم که شوخ و بی خیال، سرشار و با انرژی در حالیکه بکس پر از کتاب و کتابچه را زیر بغل دارد از پله ها به سرعت بالا می رود. 

روز اخد نتایج امتحانات آخر سال است.  شاگردان صنوف مختلف لیسهء استقلال، عده ای با تشویش و عده ای هم بی تشویش در اینجا و آنجا منتظر اخذ نتایج امتحانات می باشند.  ادیتوریم پر است از آدم های جوراجور که برای دیدن نمایشگاه عکاسی در آنجا جمع شده اند.  ولی من بی توجه به مردم در جستجوی کودکی و نوجوانی ام از کنار ادیتوریم می گذرم.  وضع صنف ها بد است و از آن همه میزها و چوکی های خاص لیسهء استقلال خبری نیست.

با گذشتن از تعمیر آمفی تیاتر و اتاق معلمین به کتابخانه می رسم.  کتابخانه غمگین است، ولی باز هم تاقچه هایش پر از کتاب به نظر می رسد.  حوض حالت دیگر دارد و چون وضعیت معارف در افغانستان لب هایش در عطش آب می سوزد.  میدان های سپورت وضع چندان بهتر ندارند.  درخت وسط میدان کج تر از هر زمان دیگر است.  ناگهان میدان پر از بچه ها می شود.  دوستان همدوره و همدلم را می بینم که در گروپ ها مختلف در اینسو و آنسوی میدان در گردش اند.  عبدالله قاسمی با سید عمر کشکی گرم صحبت است.  رحیم مهمند،  نصرت شرقی، افضل صلحدوست در مورد تمرین نمایشنامهء آخر سال با استاد رفیق صادق گرم صحبت اند.  نادر عمر، نعیم کبیر در مورد مسابقات سپورتی صحبت می کنند.  احسان، حمید و نبی جدی زیر درخت ها سرگرم خواندن ورقپاره ها اند و هر یک خواب اول نمره عمومی شدن را می بینند.  خالد مجروح،خالد حقوقی، شاه محمود صیقل، عنایت، نادر و روکی سلیمان دور عصمت سیفی حلقه زده اند.  ناگهان گردباد سهمگین بی می خیزد، همهء آنها را با خود می برد و در سراسر جهان پراگنده می سازد.  من می مانم و میدان خالی و پر از خاک و سال های باد برده...

به طرف دروازهء خروجی به راه می افتم.  اطفال را می بینم که با چشمان درخشان و چهره های پرامید پارچه های آخر سال را در دست دارند و سویم لبخند می زنند.  پردهء اشک روی چشمانم را می پوشاند و میدانم میدان خاکی هرگز ا ز صدای آنهایی که بعد از ما می آیند، خالی نخواهد ماند و آن درخت نیمه کج باز هم شگوفه خواهد کرد.

 

هژبر شینواری

 2007-05-2 

   

نگاشته ها                هژبرشينواری            بالای صفحه

Copyright Hozhaber.com