ماجرا های آرش

رمان برای اطفال و نوجوانان

 

شناسنامهء كتاب:

نویسنده:  پروین پژواک

نقاش:  هژبر شینواری

صحفه آرا:  حشمت الله ناصری

تیراژ:  ۲۰۰۰ نسخه

تاریخ چاپ:  قوس ۱۳۸۵، 2006 میلادی

محل چاپ:  کابل، افغانستان

 

 

گنج دری

کتاب آموزش زبان دری به كمك تصاویر  و سرگرمیها

 

شناسنامهء كتاب:

پروین پژواک و هژبر شینواری

تیراژ:  ۵۰۰ نسخه

تاریخ چاپ: ۱۳۸۵هجری شمسی، ۲۰۰۷میلادی

محل چاپ:  همیلتون، کانادا

 
     
     
 

سلام مرجان

رمان

 

شناسنامهء كتاب:

نویسنده:  پروین پژواک

نقاشی و دیزاین: هژبر شینواری

تیراژ:  ۱۰۰۰ نسخه

تاریخ چاپ: خزان ۱۳۸۲ هجری شمسی.، ۲۰۰۳ ميلادی

محل چاپ:  همیلتون، کانادا

 
     
     
 

نگینه و ستاره

 مجموعه ای از داستان های کوتاه

 

شناسنامهء كتاب:

نویسنده:  پروین پژواک

نقاشی و دیزاین از هژبر شینواری

تیراژ:  ۱۰۰۰ نسخه

چاپ اول:  خزان ۱۳۸۰ ، 2001 میلادی

چاپ دوم:  خزان ۱۳۸۲ ، 2003 میلادی

محل چاپ:  همیلتون، کانادا

 
     
     
 

مرگ خورشید

 مجموعه ای شعر

 

شناسنامهء كتاب:

نویسنده:  پروین پژواک

نقاشی و دیزاین از هژبر شینواری

تیراژ:  ۵۰۰ نسخه

تاریخ چاپ:  خزان ۱۳۸۱ ، 2002 میلادی

محل چاپ:  همیلتون، کانادا

 
     
     
 

دريا در شبنم

 مجموعه ای شعرو طرح های ادبی

 

شناسنامهء كتاب:

نویسنده:  پروین پژواک

نقاشی و دیزاین از هژبر شینواری

مسوول چاپ:  محمد عوض حصار نایی

تیراژ:  ۲۰۰۰ نسخه

تاریخ چاپ:  بهار ۱۳۷۹ هجری شمسی، ۲۰۰۰ میلادی

محل چاپ:  مرکز نشرات صبور، پشاور

 
     
     
 

... دوگام به عقب

مجموعه ای طرح و كارتون

 

شناسنامهء كتاب:

مجموعه ای طرح و كارتون ازهژبر شینواری

تیراژ:  ۵۰۰ نسخه

چاپ اول:  ۱۳۸۵ هجری ش، ۲۰۰۷ میلادی

محل چاپ:  همیلتون، کانادا

 
     
     
 

گل و گل من كابل من

سفرنامه

 

شناسنامهء كتاب:

نویسنده:  هژبر شینواری

نقاشی، عكسها و دیزاین از هژبر شینواری

تیراژ:  ۱۰۰۰ نسخه

چاپ اول:  سرطان ۱۳۸۱ هجری ش، ۲۰۰۳ م

محل چاپ:  همیلتون، کانادا

 
     
     
 

در فاصلهء بين دو انفجار

مجموعه ای طرح و كارتون

 

شناسنامهء كتاب:

مجموعه ای طرح و كارتون ازهژبر شینواری

تیراژ:  ۲۰۰۰ نسخه

چاپ اول: حوت ۱۳۷۰، آفیست مطبعه دولتی، کابل، افغانستان

چاپ دوم:  خزان ۱۳۸۰ هجری شمسی، ۲۰۰۱ میلادی

محل چاپ:  همیلتون، کانادا

 
     
 

چادر

 مجموعه ای شعر اې خانم بهار سعيد

 

شناسنامهء كتاب:

نویسنده:  خانم بهار سعيد

نقاشی و دیزاین از هژبر شینواری

تیراژ:  ۵۰۰ نسخه

تاریخ چاپ: خزان ۱۳۸۲ هجری شمسی.، ۲۰۰۳ ميلادی

محل چاپ:  همیلتون، کانادا

 
     

مجموعه ای طرح و كارتون

 

شناسنامهء كتاب:

مجموعه ای طرح و كارتون ازهژبر شینواری

خطاط:  محمد عوض حصار نایی

مسوول چاپ:  محمد نبی دل

تیراژ:  ۱۰۰۰ نسخه

چاپ اول:  حوت ۱۳۷۰

چاپ و صحافی:   آفیست مطبعه دولتی

محل چاپ:  کابل، افغانستان

   
     

 

 

پروين پژواك  / هژبر شينواری                                                                        بالای صفحه

Copyright Hozhaber.com