" گنج دری "  كتاب مصور برای آموزش زبان دری "ماجراهای آرش" رمان برای اطفال "گل و گل من كابل من" سفرنامه "چادر" مجموعهء شعر از خانم بهار سعيد "... دوگام به عقب" مجموعه ای طرح و كارتون "نگینه و ستاره"  مجموعه ای از داستان های کوتاه "در فاصلهء بين دو انفجار" مجموعه ای طرح و كارتون "سلام مرجان" رمان "پرنده باش" مجموعهء شعر برای اطفال "دريا در شبنم" مجموعهء شعر و طرح های ادبی "مرگ خورشيد" مجموعهء شعر و طرح های ادبی
ترجمه های از دريا هژبر سايت رويا هژبر زامهران نشريهء از فر آورد های انتشارات هژبر سايت پروين پژواك دريچهء تماس با ديگرسايت ها در دنيايی انترنت "خانه"...صفحهء آغازين سايت انترنتی " انتشارات هژبر "  به ياد بود گفتار، كردار و پندار استاد عبدالرحمن پژواك دريچهء تماس با هژبر شينواری شعر های از دريا هژبر قصه های از دريا هژبر سايت آرش هژبر سايت  انتشارات هژبر سايت هژبر شينواری